Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 2

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2014/2015

- Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętności służących bezpieczeństwu w szkole i w miejscu zamieszkania

- Profilaktyka uzależnień

Styczeń 2015 r. – udział klas I i II w programie profilaktyki uzależnienia od alkoholu „NOE”.

01.06.2015 r. – impreza sportowa klas I i II „Kibicuję – respektuję”. Celem imprezy było wdrażanie młodzieży do kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas imprez sportowych oraz promocja pozytywnego kibicowania. Podczas rozgrywek rywalizowały ze sobą nie tylko drużyny piłkarskie, ale i drużyny kibiców. Impreza była kontynuacją projektu edukacyjnego klasy sportowej II b.

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2015/2016

- Promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków, napojów energetyzujących i sterydów

- Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu i telefonów komórkowych

3 grudnia 2015 r. - spotkanie rodziców i i nauczycieli ze specjalistą Panią Katarzyną Kudybą na temat "Nowe substancje psychoaktywne - dopalacze". Otrzymane informacje utwierdziły w przekonaniu, jak ważna w wychowaniu jest czujność i rodziców, i nauczycieli.

13 stycznia 2016 r. - spotkanie rodziców uczniów klas I i II się z Panem Rafałem Tlałką z Komisariatu Policji w Andrychowie na temat "Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie".

30 maja 2016 r. - projekt edukacyjny klasy II e "Dopalacze, narkotyki - znam te triki". W ramach projektu uczniowie przygotowali prezentację, film oraz zorganizowali konkurs na plakat.

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2016/2017

- Badanie ankietowe bezpieczeństwa uczniów

- Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu i telefonów komórkowych

- Pedagogizacja rodziców w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom uczniów od mediów cyfrowych

24 listopada 2016 r. - spotkanie rodziców uczniów klas I - III oraz nauczycieli ze specjalistą Panem Bogdanem Krzakiem na temat "Relacje rodzice - dzieci, jako czynnik chroniący przed uzależnieniami".

Grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. - spotkania Pana Rafała Tlałki z Komisariatu Policji w Andrychowie z uczniami klas I oraz z II. Temat spotkań: konsekwencje prawne takich zachowań, jak: zakłócanie porządku, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, udział w bójce lub nakłanianie do bójki, picie alkoholu, wagarowanie oraz cyberzagrożenia.

Grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli. Zajęcia prowadziły Pani Izabela Jończy - Chmiel i Pani Anna Łysoń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Styczeń i luty 2017 r. w ramach profilaktyki uniwersalnej dwugodzinne zajęciach warsztatowych dla uczniów klas II pt. "Twoja i moja prawda o narkotykach i uzależnieniach". Zajęcia z uczniami prowadzili specjaliści z Fundacji "Nadzieja" - Pani Monika Pleszewska i Agnieszka Mika.

8 marca 2017 r. - wyjazd uczniów klas I i II do kina Helios na film pt. "NERVE" opowiadający o tragicznych konsekwencjach bezkrytycznego wchodzenia w gry online.

Styczeń i marzec 2017 r. - dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I pt. "ESCAPE". Tematyka zajęć obejmowała zagadnienie szkód w sferze społecznej, psychicznej i zdrowotnej wynikających z uzależnienia od mediów cyfrowych.

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>