KONTAKT
AKTUALNO¦CI
KOMUNIKATY
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
REKRUTACJA 2018/2019
Plan lekcji 2019/2020
Galeria - z życia szkoły
Strona główna
Szkolny Zestaw Podręczników
Wnioski, formularze
Certyfikaty
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorz±d Uczniowski
Pedagog Szkolny
¦wietlica Szkolna
Sukcesy Uczniów
EWD
Projekty Edukacyjne
WYMIANA MŁODZIEŻY Priverno
ZPB 2005-2014
ZPB 2015-2017
ZPB 2017-2018
Bezpieczne gimnazjum
NIE DLA CZADU
Rodzice
Uczniowie
Absolwenci
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło chemiczne
Koło fizyczne
Koło historyczne
Koło geograficzne
Koło biologiczne
Koło plastyczne
Koło szachowe
Koło informatyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło języka francuskiego
Koło języka rosyjskiego
Szkolny Klub Europejski
SKS
Szkolna Liga Amatorska
SKKT
KONKURS GEOGRAFICZNY "RUSZ GŁOWˇ"
Matematyczny Omnibus
Andrychów
Beskid Mały
Kultura i wypoczynek
Flora i fauna
Szlaki
Redakcja
Historia strony
Wycieczki Szkolne
Archiwum
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 2015 - 2017

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 2

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

O¶rodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo - Ga¶nicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2014/2015

- Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętno¶ci służ±cych bezpieczeństwu w szkole i w miejscu zamieszkania

- Profilaktyka uzależnień

Styczeń 2015 r. – udział klas I i II w programie profilaktyki uzależnienia od alkoholu „NOE”.

01.06.2015 r. – impreza sportowa klas I i II „Kibicuję – respektuję”. Celem imprezy było wdrażanie młodzieży do kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas imprez sportowych oraz promocja pozytywnego kibicowania. Podczas rozgrywek rywalizowały ze sob± nie tylko drużyny piłkarskie, ale i drużyny kibiców. Impreza była kontynuacj± projektu edukacyjnego klasy sportowej II b.

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2015/2016

- Promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków, napojów energetyzuj±cych i sterydów

- Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikaj±cym z niewła¶ciwego korzystania z komputera, Internetu i telefonów komórkowych

3 grudnia 2015 r. - spotkanie rodziców i i nauczycieli ze specjalist± Pani± Katarzyn± Kudyb± na temat "Nowe substancje psychoaktywne - dopalacze". Otrzymane informacje utwierdziły w przekonaniu, jak ważna w wychowaniu jest czujno¶ć i rodziców, i nauczycieli.

13 stycznia 2016 r. - spotkanie rodziców uczniów klas I i II się z Panem Rafałem Tlałk± z Komisariatu Policji w Andrychowie na temat "Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie".

30 maja 2016 r. - projekt edukacyjny klasy II e "Dopalacze, narkotyki - znam te triki". W ramach projektu uczniowie przygotowali prezentację, film oraz zorganizowali konkurs na plakat.

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2016/2017

- Badanie ankietowe bezpieczeństwa uczniów

- Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikaj±cym z niewła¶ciwego korzystania z komputera, Internetu i telefonów komórkowych

- Pedagogizacja rodziców w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom uczniów od mediów cyfrowych

24 listopada 2016 r. - spotkanie rodziców uczniów klas I - III oraz nauczycieli ze specjalist± Panem Bogdanem Krzakiem na temat "Relacje rodzice - dzieci, jako czynnik chroni±cy przed uzależnieniami".

Grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. - spotkania Pana Rafała Tlałki z Komisariatu Policji w Andrychowie z uczniami klas I oraz z II. Temat spotkań: konsekwencje prawne takich zachowań, jak: zakłócanie porz±dku, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, udział w bójce lub nakłanianie do bójki, picie alkoholu, wagarowanie oraz cyberzagrożenia.

Grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli. Zajęcia prowadziły Pani Izabela Jończy - Chmiel i Pani Anna Łysoń z O¶rodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Styczeń i luty 2017 r. w ramach profilaktyki uniwersalnej dwugodzinne zajęciach warsztatowych dla uczniów klas II pt. "Twoja i moja prawda o narkotykach i uzależnieniach". Zajęcia z uczniami prowadzili specjali¶ci z Fundacji "Nadzieja" - Pani Monika Pleszewska i Agnieszka Mika.

8 marca 2017 r. - wyjazd uczniów klas I i II do kina Helios na film pt. "NERVE" opowiadaj±cy o tragicznych konsekwencjach bezkrytycznego wchodzenia w gry online.

Styczeń i marzec 2017 r. - dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I pt. "ESCAPE". Tematyka zajęć obejmowała zagadnienie szkód w sferze społecznej, psychicznej i zdrowotnej wynikaj±cych z uzależnienia od mediów cyfrowych.

BIP

Talenty

Talenty

Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

pokl

pokl

Orlik 2012
Zagłosuj na nas! Szukaj w Eduseeku! WWWEBska szkoła

Szkolne Koło Szachowe
Szkoła z Klasą
Pajączek 2000 Pro
Wszechświat