Bezpieczne gimnazjum


Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Liderem Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Dnia 25 czerwca 2014r. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie mgr Halina Talar wraz ze szkolnym koordynatorem projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa mgr Teresą Komenderą oraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego odebrała Certyfikat Lidera Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" nadany przez Małopolską Komendę Wojewódzkiej Policji.

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie przystąpiło do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2004 roku. W wyniku podjętych działań w 2006r. otrzymało Certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

Po 10 latach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim uczniom Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zostaje Liderem Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

czytaj →


Nasza szkoła w 2004 roku przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB). Jest on wzorowany na doświadczeniach holenderskich, a głównym założeniem tego projektu jest zintegrowanie działań wszystkich środowisk i instytucji oraz władz samorządowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach.
Projekt ten jest pilotowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Bezpośrednio patronuje mu Komenda Powiatowa w Wadowicach.
Partnerami szkoły w realizacji tego projektu są władze samorządowe, Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, Straż Miejska, policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie.

W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB, został powołany zespół nauczycieli „Bezpieczna Szkoła” w składzie:

· mgr Teresa Komendera – lider zespołu, pedagog szkolny,
· mgr Alina Magiera – nauczyciel geografii i opiekun Samorządu Uczniowskiego,
· mgr Wioletta Kadamus – nauczyciel matematyki i opiekun Samorządu Uczniowskiego,
· mgr Aleksandra Walusiak – nauczyciel w-f,
· mgr Sławomir Sala – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Realizacja projektu ZPB rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Ankieta badała poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole i w miejscu zamieszkania. Została przeprowadzona w czerwcu 2005 r. Wyniki ankiety opracował zespół nauczycieli.

Wśród 21 rodziców, którzy wypełnili i zwrócili ankietę nikt nie stwierdził, aby jego dziecko było ofiarą przemocy. Jeżeli chodzi o uczniów, to 27% badanych stwierdziło, iż byli ofiarami przemocy w szkole lub w miejscu zamieszkania.

Po analizie wyników ankiety uznano, że problemem, którym warto się zająć jest zabawowe traktowanie przez uczniów udziału w bójkach. Jest to problem ważny z następujących powodów:
- prowadzi do instrumentalnego traktowania drugiego człowieka – ofiara jest „przedmiotem” służącym zabawie,
- świadczy o braku empatii i wrażliwości w relacjach koleżeńskich,
- świadczy o braku przewidywania skutków agresji i przemocy, a także o ich lekceważeniu,
- utrwala chuligańskie zachowanie,
- świadczy o poważnym deficycie w rozwoju moralnym młodego człowieka.

W związku z tym przyjęto, że nadrzędnym celem działań szkoły będzie zmiana sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków, co powinno zaowocować zmianą ich zachowania i rezygnacją z przemocy wobec kolegów.
Po spotkaniu partnerów ZPB w szkole opracowano plan działań zawierający zadania i sposoby ich realizacji w roku szk. 2005/2006. Plan uwzględnia nie tylko zaangażowanie szkoły, ale także partnerów ZPB.
Należy jednak podkreślić, że nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Zostały one pozytywnie ocenione przez partnerów ZPB. Oto ich przegląd.

I. Bezpieczeństwo klas I.
Od 2000 r. w październiku każdego roku pedagog szkolny prowadzi ankietowe badania uczniów klas I.
Pytania ankiety dotyczą:
- rozmiarów zjawiska dokuczania,
- sposobów dokuczania,
- niebezpiecznych miejsc.
Na podstawie wyników pierwszej ankiety przeprowadzonej w październiku 2000 r. pedagog opracował projekt działań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w nowej szkole i maksymalnego ograniczenia dokuczania młodszym.
28. 08. 2001 r. projekt został przedstawiony Radzie Pedagogicznej i zyskał jej akceptację.
W rezultacie od 1 września 2001 r. wprowadziliśmy następujące działania:
- zwiększenie liczby nauczycieli na dyżurach i dyżur nauczycielski w szatni,
- zasadę szczególnej czujności dyżurujących nauczycieli w okolicach wskazanych przez uczniów w ankiecie,
- miesięczny okres szczególnej czujności każdego nauczyciela uczącego w klasach I (obserwacja zachowania się uczniów na początku lekcji pod kątem oznak niepokoju),
- zasadę natychmiastowej reakcji każdego nauczyciela i personelu szkoły na jakikolwiek przejaw agresji lub informację o niej,
- informowanie przez wychowawców klas o konsekwencjach grożących za dokuczanie młodszym.

Działania te sprawdziły się i są kontynuowane.

Od 2001r. liczba pierwszoklasistów skarżących się na dokuczanie spadła z 37% do 20%.
Zmniejszyła się liczba skarg na agresję fizyczną, a wzrosła liczba skarg na agresję słowną.

II. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów całej szkoły.
2002/2003 – realizacja zadania „szkoła bez przemocy” w ramach konkursu „szkoła z klasą”. Po opracowaniu ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, przy wydatnym zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego zespół pilotujący zadanie zaplanował i przeprowadził następujące działania:
- w widocznym miejscu umieszczona została skrzynka do bezpiecznego informowania o przemocy,
- rozpoczęła działalność Liga Amatorska – zajęcia sportowe w soboty dla uczniów nienależących do SKS (działa nadal),
- do biblioteki szkolnej zakupiony został program „Saper” zawierający scenariusze lekcji wychowawczych „rozminowujących” agresję,
- wychowawcy klas III otrzymali od pedagoga scenariusze lekcji wychowawczych dotyczące empatii, zrozumienia, rozpoznawania przyczyn agresji,
- w klasach I i II pedagog przeprowadził lekcje wychowawcze na temat sposobów rozładowania złości i unikania agresji,
- we współpracy z nauczycielem plastyki została przeprowadzona akcja plakatowa promująca życzliwość zakończona konkursem z nagrodami,
- zorganizowano „Dzień Życzliwości”,
- zespół pilotujący zadanie opracował zasady reagowania pracowników szkoły na agresję i przemoc w szkole; zasady zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej.Oprócz tego 24 nauczycieli przeszło dwudniowe szkolenie na temat zapobiegania i radzenia sobie z agresją uczniowską.

Przeprowadzona wśród uczniów ankieta na podsumowanie działań pokazała, że 92% uczniów dostrzegło działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa, 95% dziewcząt i 87% chłopców stwierdziło, że w szkole czują się bezpiecznie.

Kontynuacją działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów było szkolenie 3 nauczycieli zaangażowanych w tworzenie SzPP w zakresie umiejętności prowadzenia mediacji w szkole.
Odbyte szkolenia oraz materiały otrzymane z Policji umożliwiły zebranie w jednolitą całość procedur postępowania w sytuacji problemowej z udziałem uczniów Gimnazjum nr 2. Procedury dotyczą:
- interwencji w sytuacji agresji (wykorzystano tu elementy mediacji),
- przemocy – Metoda Wspólnej Sprawy Anatola Pikasa,
- współpracy z Policją - procedury opracowane przez Policję.
Rada Pedagogiczna została z nimi zapoznana w marcu 2004 r.
W Regulaminie Uczniowskim został umieszczony zapis „Uczeń ma obowiązek dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów”.

Działania te nie były jednorazowe i nie skończyły się z chwilą otrzymania certyfikatu „szkoła z klasą”.
Zajęcia w klasach I na temat rozpoznawania przyczyn agresji i radzenia sobie ze złością są prowadzone przez pedagoga szkolnego każdego roku. Wykorzystane są tu elementy Treningu Kontroli Złości.
W klasach II pedagog prowadzi lekcje rozwijające umiejętność empatii.
Podczas lekcji w klasach, a także w konkretnych sytuacjach konfliktów koleżeń-skich pedagog zachęca do rozwiązywania ich w drodze rozmów, wyjaśniania i dążenia do porozumienia. Oferuje swoją pomoc w tym zakresie.

O odpowiedzialności nieletnich z rodzicami klas II oraz z uczniami klas II i III rozmawia policjant. Zapraszaliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji i z Komisariatu w Andrychowie.


Podczas zimowiska w 2005 r. pedagog prowadził Trening Kontroli Złości ze starszą grupą uczniów.

III. Realizacja profilaktyki strategią alternatyw.
Autorskie programy:
- „Wędruj z nami” – realizowany od czerwca do grudnia 2003 r.,
- „Zredukuj napięcie przez turystyczne przedsięwzięcie” - realizowany od maja do grudnia 2004 r.
Była to oferta zajęć turystycznych i kulturalnych w ramach realizacji celu SzPP „angażowanie się uczniów w zajęcia sportowe, artystyczne, turystyczne (...)organizowane przez nauczycieli, jako alternatywa zachowań nieakceptowanych społecznie”. Programy były dofinansowane przez Urząd Miasta. W pierwszym uczestniczyło 140 uczniów, w drugim 155. W wyjazdy byli włączani uczniowie przejawiający ryzykowne zachowania.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole.
- W imprezach kulturalnych, zajęciach sportowych i kołach zainteresowań otwartych dla wszystkich uczniów z pominięciem kół przedmiotowych dla uczniów uzdolnionych w roku szk. 2002/2003 uczestniczyło 420 uczniów,w 2003/2004 – 380 uczniów.
- W roku szk. 2004/2005 we wszystkich 24 kołach zainteresowań uczestniczyło 629 uczniów. 58% ankietowanych uczniów stwierdziło, że uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne w szkole.

- Praca Świetlicy Szkolnej. Uczniowie dojeżdżający mogą spędzić czas przed lekcjami i po lekcjach w miejscu bezpiecznym, pod opieką wychowawcy świetlicy. Czas ten mogą przeznaczyć na rozrywkę lub naukę.

Tak różnorodna oferta zajęć stwarza możliwości:
- odreagowania napięć w sposób społecznie akceptowany,
- przeciwdziałania nudzie,
- budowania poczucia własnej wartości,
- wzmacniania pozytywnych relacji koleżeńskich.

IV. Organizacja akcji i imprez szkolnych i pozaszkolnych:
- dyskoteki szkolne organizowane przez Samorząd Uczniowski, podczas których pod opieką nauczycieli uczniowie mogą bezpiecznie się bawić,
- akcje charytatywne - „Góra Grosza”, pomoc rówieśnikom,
- udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
- szkolne Mikołajki i klasowe wigilijki,
- Dzień Życzliwości (21 grudnia),
- udział uczniów w zbiórkach żywności pod opieką nauczycieli i rodziców. Zbiórki organizowane były przez BGŻ w Krakowie i OWR w Andrychowie, a zebrane produkty trafiły do potrzebujących w gminie i w szkole.


V. Monitoring:
- na zewnątrz budynku, w tym przy wejściu do szkoły, zostały zainstalowane kamery,
- doświetlono plac przed szkołą, co skutecznie zniechęca niepożądanych gości,
- zamontowano kamery na klatkach schodowych, dzięki czemu sprawcy zniszczeń czy też ewentualni agresorzy nie są anonimowi ani bezkarni,
- zablokowano w pracowniach komputerowych możliwości wchodzenia na strony o tematyce pornograficznej,
- rejestruje się interesantów wchodzących do szkoły,
- wzmocniono dyżury nauczycieli na wszystkich kondygnacjach, w tym także w szatni.

opracowała Wioletta Kadamus

W roku 2010/2011 w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie kontynuowano realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Oto przegląd działań adresowanych do uczniów i rodziców czytaj więcej.

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, wyróżnione w 2006 r. Certyfikatem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, po raz kolejny zostało docenione za troskę o bezpieczeństwo uczniów. 8 października 2008 r. dyrektor szkoły mgr Halina Talar odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera oraz Komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie Andrzeja Rokity przedłużenie Certyfikatu na lata 2008 – 2010 (przedłużono go 26 gimnazjom z Małopolski). Wyróżnieniem było zaproszenie delegacji na uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” do Małopolskiej Komendy Policji, gdzie zaprezentowano udział gimnazjum w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
Jak realizujemy ZPB w naszej szkole? Doskonalimy i usprawniamy dotychczasowe działania, na które składają się między innymi: monitoring wizyjny wokół szkoły i wewnątrz budynku, zamknięcie szkoły na czas zajęć i przestrzeganie procedur zwalniania uczniów do domu, czujność nauczycieli i personelu szczególnie podczas przerw, badania ankietowe, realizowanie programów profilaktycznych.
Ale to nie wszystko. W roku szkolnym 2007/2008 postanowiliśmy zaktywizować młodzież i bardziej niż dotychczas zaangażować ją w ZPB. Tematem wiodącym była "Bezpieczna szkoła - bezpieczne miasto". Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizowali trzy projekty. Klasy I pracowały nad projektem „Przyjazna szkoła", klasy II nad projektem „Przyjazne miasto" a III klasy nad „Mapą zagrożeń naszego miasta". Młodzież wykonała wiele zdjęć, przeprowadziła wywiady w Straży Miejskiej, w Komisariacie Policji, w instytucjach organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z zebranych materiałów powstały ciekawe prezentacje multimedialne. Uczniowie przedstawili szkołę i miasto jako miejsca, gdzie można rozwijać zainteresowania i bezpiecznie spędzić czas. Zwrócili również uwagę na te miejsca w mieście, gdzie bywa niebezpiecznie, które należy omijać, by uniknąć zagrożeń. Równie ciekawym pomysłem było przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego na podstawie bajki profilaktycznej. Zarówno spektakl, jak i prezentacje multimedialne obejrzeli uczniowie całej szkoły oraz partnerzy ZPB: przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Straży Miejskiej, Komisariatu Policji w Andrychowie i Powiatowej Komendy w Wadowicach, Ośrodka Wspierania Rodziny, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Centrum Kultury i Wypoczynku, Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ksiądz katecheta z Parafii św. Stanisława, przedstawiciele Rady Rodziców.
Warto podkreślić, iż od początku realizacji projektu ZPB mogliśmy liczyć na pomoc Pani Marii Łopusińskiej – Komendanta Powiatowej Policji w Wadowicach i Pani Małgorzaty Hombesch z Zespołu d/s Patologii i Nieletnich oraz Pana Rafała Tlałki z Komisariatu Policji w Andrychowie. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Burmistrza Andrychowa – Jana Pietrasa.
Wszystkim partnerom ZPB serdecznie dziękujemy.
Teresa Komendera – lider Zespołu Bezpieczna Szkoła

Zdjęcia z uroczystości wręczenia CertyfikatuZintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
rok szkolny 2007/2008
– Bezpieczna szkoła – bezpieczne miasto”.
Projekt badawczy realizowany przez uczniów klas I, II i III pod kierunkiem nauczycieli.
– Przyjazna szkoła” - projekt realizowany przez klasy I.
Cele główne projektu.
– Zebranie informacji o szkole, jako miejscu, gdzie uczeń może rozwijać swoje zainteresowania, spędzić czas wolny i otrzymać pomoc.
– Przedstawienie informacji w ciekawej formie na forum szkoły.
–Przyjazne miasto” - projekt realizowany przez klasy II.
Cele główne projektu.
– Zebranie informacji o Andrychowie - mieście, gdzie młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i bezpiecznie spędzić czas wolny.
– Wzmacnianie więzi ze swoim miastem.
– Przedstawienie informacji w ciekawej formie na forum szkoły.
– Mapa zagrożeń naszego miasta” – projekt realizowany przez klasy III.
Cele główne projektu.
– Zebranie informacji o miejscach i sytuacjach w Andrychowie, które mogą być niebezpieczne dla młodzieży.
– Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo w swoim mieście.
– Przedstawienie informacji w ciekawej formie na forum szkoły.
Praca nad projektami trwała od listopada 2007 r. do maja 2008 r.
W efekcie powstały trzy prezentacje multimedialne:
– „Przyjazna szkoła”,
– „Przyjazne miasto”,
– „Mapa zagrożeń naszego miasta”.
Podsumowanie projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczne miasto”.
Apele grup wiekowych 9 maja 2008 r.
'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>