OFERTA POMOCY RODZINIE NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie - www.ops.andrychow.eu

34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22 b (wejście od ul. Włókniarzy)

tel. 33 875 33 00

Oferta: poradnictwo specjalistyczne - psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta uzależnień, konsultant ds. osób niepełnosprawnych. pomoc środowiskowa, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, mediacje rodzinne, domy wsparcia dla bezdomnych, hostel, przemoc w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Ewa Białczyk - Czechowska - Przewodnicząca Zespołu
kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b

tel. 33 / 875 33 00 lub 33 / 843 77 77

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej "WATRA" www.watra.andrychow.eu

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10,

tel. 33 877 28 62 lub 602 535 425

Oferta: pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich bliskim, pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna http://pppandrychow.cba.pl

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10

tel. 33 875 44 02

Oferta:

- diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień dzieci, w tym przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się

- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży

- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { case zobacz: include ("layout.php"); break; } ?>