Termin zajęć: wtorek 1530-1615

Prowadz±cy: mgr Anna Gieruszczak

Celem zajęć jest rozwijanie zdolno¶ci językowych uczniów umożliwiających umiejętno¶ć skutecznego porozumiewania się w języku niemieckim, nawi±zanie kontaktu z rówieśnikami, wymianę korespondencji, jak również wzbudzanie u uczniów zainteresowania językiem niemieckim oraz kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych.
Zajęcia prowadzone s± metod± projektu z wykorzystaniem programów multimedialnych, co ma na celu motywowanie uczniów do poszerzania słownictwa oraz zagadnień gramatycznych. '; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>