ŚWIETLICA SZKOLNA

WYCHOWAWCA

mgr Martyna Charusta

Szkoła zapewnia opiekę nad uczniem w godzinach 730 - 1620
Świetlica czynna jest:

1. Poniedziałek 730 - 1150

2. wtorek 930 - 1530

3. Środa 730 - 1250

4. Czwartek 730 - 1350

5. Piątek 1030 - 1530


W pozostałych godzinach uczniowie przebywają w bibliotece szkolnej.
Godziny pracy biblioteki:

1. Poniedziałek 1135 - 1435

2. wtorek 750 - 950

3. Środa 1220 - 1620

4. Czwartek 1335 - 1635

5. Piątek 850 - 1150


Sprawy organizacyjne świetlicy

  1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole:

- zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,

- dojeżdżający,

- oczekujący na lekcje,

- oczekujący na obiad,

- nie uczęszczający na religię i na inne zajęcia,

- wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.,

- opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

  1. Podczas przerw w świetlicy przebywać mogą tylko uczniowie objęci stałą opieką.
  2. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.

Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej

Wychowankowie powinni:

1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.

2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.

3. Szanować prawa indywidualne innych osób.

4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.

5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.

7. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.

8. Wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.

Główne cele i zadania świetlicy

1. Cel: Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.

Zadania:

- Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć.

- Przygotowanie do udziału w konkurach.

- Wyrabiane umiejętności kontaktu ze sztuką w życiu codziennym.

- Projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

2. Cel: Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Zadania:

- Budowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej.

- Poznanie elementów wyzwalających w nas złość i agresję.

- Nauka opanowywania agresji i wściekłości.

- Nauka nieagresywnego nawiązywania kontaktów.

- Zachęcanie uczniów do selektywnego odbioru treści upowszechnianych przez środki masowego przekazu.

3. Cel: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

Zadania:

- Wyrównywanie braków.

- Przygotowanie do przyswojenia nowego materiału.

- Wzbudzanie pozytywnej motywacji do nauki i dążenia do uzyskania dobrej oceny.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Roczny plan świetlicy jest integracją częścią programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Zgodnie z zasadami pracy opiekuńczo-wychowawczej:

- bierze pod uwagę: potrzeby i zainteresowania uczestników zajęć świetlicowych oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

uwzględnia cele i zadania służące ich realizacji wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły

.'; if (!isset($id)) { $id = '1'; } switch($id) { default: include ("layout.php"); break; } ?>